PREUZIMANJE

2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2018.G

- PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO ZA 2018.G

 

O D L U K U o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Cista Provo za 2018. g.

2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

Temeljem članka 45. Statuta Općine Cista Provo,(„Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br.1/13) i članka 12. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo, Općinski načelnik Općine Cista Provo donio je slijedeću

O D L U K U
o dodjeli  sredstava iz Proračuna Općine Cista Provo za 2018. g.

 

Članak 1.

Iz Proračuna Općine Cista Provo isplatiti će se iznos od 1.500,00 kn Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića, Cista Velika u svrhu sufinanciranja troškova izvršenja terenske nastave posjetom Gradskom kazalištu mladih u Splitu.

Članak 2.

Sredstva navedena u članku 1. ove Odluke isplatit će se sa računa HR7823300031805000004  Proračuna Općine Cista Provo za 2018. g., na račun Osnovne škole I.G. Kovačića iz članka 1. ove Odluke, IBAN HR8023300031100092432 otvoren kod Splitske banke s pozicije 38119.

Članak 3.

Ova odluka biti će objavljena u Službenom glasilu Općine Cista Provo i stupa na snagu odmah.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:420-01/18-01/06
URBROJ:2129/02-03-18-02

Cista Provo, 21. veljače 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

PREUZIMANJE

2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- FINANCIJSKO IZVJEŠĆE CISTA PROVO - 2017

 

PREUZIMANJE

Prosinac 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORACUNA

- PRORACUN 2018

- ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPCINE 2018

 

Strategija razvoja Općine Cista Provo 2017.-2021.

Travanj 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- Finalna verzija - Strategija razvoja Općine Cista Provo 2017.-2021.

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Siječanj 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA:020-01/16-01/02
URBROJ:2129/02-02-17-01
Cista Provo, 13.siječnja 2017.g.

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se svi kandidati koji su podnijeli prijavu na natječaj za Pročelnika JUO Općine Cista Provo, objavljen u Narodnim novinama br.122/16 28.prosinca, 2016.g., da udovoljavaju formalnim uvjetima predmetnog natječaja.

Prethodna provjera znanja I sposobnosti održat će se 19.siječnja 2017.g. (Četvrtak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Općine Cista Provo, na adresi Trg Dr. Ante Starčevića br.1, 21 256 Cista Provo.

 

Također,  svi kandidati koji su podnijeli prijavu na radno mjesto Višeg referenta za proračun I financije u JUO Općine Cista Provo, (NN br.123/16 od 30.prosinca 2016.g.) udovoljavaju formalnim uvjetima predmetnog natječaja.

Prethodna provjera znanja I sposobnosti održat će se 19.siječnja 2017.g. (Četvrtak) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Općine Cista Provo, na adresi Trg Dr.Ante Starčevića br.1, 21 256 Cista Provo.

Sa poštovanjem,

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

PRAVILNIK

Prosinac 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Prosinac 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:020-01/16-01/02
URBROJ:2129/02-03-16-3
Cista Provo, 22.prosinca 2016.g.

 

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima I namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08 I 61/11), te sukladno natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 123/2016 od 30. prosinca, 2016.g. za prijem u službu Višeg referenta za proračun I financije u Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Pravila I postupak za prethodnu  provjeru znanja I sposobnosti kandidata
za radno mjesto
-Višeg referenta za proračun I financije

OPIS POSLOVA:

- vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa,10%
- vrši likvidaciju i kontrolu računa,10%
- knjiži izvatke,10%
- vodi poslove platnog prometa i blagajničko poslovanje, 5%
- vodi obračun i isplatu putnih naloga i loko vožnje, 10%
- sastavlja statističke izvještaje,5%
- priprema i izrađuje godišnji popis imovine, obveza i potraživanja,5%
- obavlja poslove prikupljanja i ažuriranja podataka za naplatu općinskih prihoda, razrez i naplatu općinskih prihoda, vođenje evidencije naplate  općinskih prihoda, izdaje rješenje za komunalnu naknadu, knjiži i prati naplatu komunalne naknade, slanje opomena dužnicima, poduzimanje mjera prisilne naplate, osim u dijelu onih koje obavlja nadležno tijelo Porezne uprave,10%
- vrši obračun kamata za neplaćeni dug po općinskim porezima, 5%
- obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove  općinskog proračuna, 10%
- vodi upravni i neupravni postupak i rješava o upravnim i neupravnim stvarima,10%
- čuva dokumentaciju iz svog djelokruga rada te obavlja druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.10%

PODACI O PLAĆI:

-Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je službenik raspoređen I osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
Plaća ovog službenika u bruto iznosu biti će određena tako da se osnovica pomnoži sa koeficijentom (5.108,84x1,08) te se za svaku navršenu godinu radnog staža doda 0,5%.

TESTIRANJE KANDIDATA
za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obavit će se prethodna provjera znanja I sposobnosti.

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA
1.Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br.56/09, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14);
2.Zakon o lokalnoj I područnoj regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 I 137/15);
3.Zakon o službenicima I namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 I 61/11);
4.Zakon o financiranju jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01,150/02,147/03,132/06,26/07,73/08,25/12,147/14 I 100/15);
5.Zakon o proračunu (“Narodne novine” br.87/08, 136/12 I 15/15);
6.Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 I 153/13);
7.Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” br.139/10, 19/14):
8.Uredba o sastavljanju I predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti I izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( “Narodne novine” br.  78/11, 106/12, 130/13, 19/15 I 119/15);
9.Pravilnik o proračunskom računovodstvu I Računskom planu (“Narodne novine”br.124/14 I 115/15)
10.Statut Općine Cista Provo

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja I sposobnosti – testiranju,  mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.
Za vrijeme provjere znanja I sposobnosti kandidatima nije dopušteno
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
-koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva,
-napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
-razgovarati sa drugim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red I mir

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultat I rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.
Povjerenstvo osim znanja I sposobnosti kanidata utvrđuje I njegove interese, profesionalne ciljeve I motivacju zarad.
Nakon provedenog postupka provjere znanja I sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih prilikom provjere.
Pročelnik JUO Općine donosi rješenje o prijemu u službu najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava koje će biti dostavljeno svim kandidatima.
Kandidati će putem web stranice Općine:www.opcina-cista-provo.hr I oglasne ploče, a ako to  bude moguće i elektronskim putem , biti obaviješteni o vremenu I mjestu održavanja provjere znanja I sposobnosti I to najmanje 5 dana prije održavanja istog.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Prosinac 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA:020-01/16-01/02
URBROJ:2129/02-03-16-4
Cista Provo, 23.prosinca 2016.g.

 

Temeljem odredbi članka 19. Zakona o službenicima I namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.86/08 I 61/11), te sukladno natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 122/2016 od 28. prosinca, 2016.g. za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Pravila I postupak za prethodnu  provjeru znanja I sposobnosti kandidata
za radno mjesto
-Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Cista Provo

OPIS POSLOVA:

- upravlja i koordinira radom te organizira i nadzire rad odjela, 5%
- predlaže općinskom načelniku Pravilnik o unutarnjem redu, priprema prijedlog plana prijma u službu i sukladno istome provodi postupke prijma u službu, 5%
- odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika i namještenika kao i o prestanku službe, obavlja ostale poslove u vezi službeničkih odnosa,5%
- vodi evidenciju prisutnosti na poslu, izrađuje plan korištenja godišnjih odmora,5%
- odgovoran je za zakonit rad i pravovremeno izvršavanje poslova i zadataka upravnog odjela,5%
- uz načelnika, višeg stručnog suradnika za proračun i financije i višeg referenta za proračun i financije, sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga akata, programa i izvješća te sudjeluje u izradi prijedloga proračuna,5%
- sudjeluje u pripremi materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela te prema potrebi sudjeluje u radu istih,10%
- provodi i osigurava izvršenje odluka Općinskog vijeća i općinskog načelnika,10%
- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedlog za primjenu istih te izrađuje izviješća iz djelokruga rada upravnog odjela,10%
- analizira izvršenje naplate općinskih prihoda, te predlaže općinskom načelniku mjere za naplatu potraživanja i odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja,5%
- kontrolira postupak javne nabave,5%
- vodi upravni i neupravni postupak i rješava o upravnim i neupravnim stvarima,5%
- obavlja poslove vezane uz praćenje domaćih i međunarodnih natječaja kojima se osiguravaju sredstva za programe i aktivnosti iz djelokruga lokalne samouprave, a koji se financiraju iz programa Europske unije, ministarstava, županije ili drugih subjekata,5%
- izrađuje ugovore, sporazume, nagodbe i ostale akte iz nadležnosti upravnog odjela,10%
- obavlja unutarnji nadzor korištenja općinske imovine, te primjene zakona i podzakonskih akata iz oblasti jedinica lokalne samouprave,5%
- čuva dokumentaciju iz svog djelokruga rada te obavlja druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika.  5%
Obavlja poslove pročelnika utvrđene Zakonom o službenicima I namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravii drugim zakonima I propisima te poslove određene aktima Općinskog vijeća I Općinskog načelnika.

PODACI O PLAĆI:

-Plaću službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu čini umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je službenik raspoređen I osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža
Plaća pročelnika u bruto iznosu biti će određena tako da se osnovica pomnoži sa koeficijentom (5.108,84x1,21) te se za svaku navršenu godinu radnog staža doda 0,5%.

TESTIRANJE KANDIDATA
za kandidate koji ispunjavaju uvjete objavljene u natječaju obavit će se prethodna provjera znanja I sposobnosti.

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA
1.Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” br.56/09, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14);
2.Zakon o lokalnoj I područnoj regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 I 137/15);
3.Zakon o službenicima I namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 I 61/11);
4.Zakon o financiranju jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,117/01,150/02,147/03,132/06,26/07,73/08,25/12,147/14 I 100/15);
5.Zakon o proračunu (“Narodne novine” br.87/08, 136/12 I 15/15);
6.Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” br.7/09),
7.Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”br.85/15);
8.Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”br.47/09);
9.Zakon o sustavu državne uprave (“Narodne novine”br.150/11 I 12/13);
10.Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 I 153/13);
11.Zakon o radu (“Narodne novine” br.93/14);
12.Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine”br.90/11, 83/13, 143/13 I 13/14);
13.Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” br.139/10, 19/14):
14.Uredba o sastavljanju I predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti I izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( “Narodne novine” br.  78/11, 106/12, 130/13, 19/15 I 119/15);
15.Zakon  o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” br.86/12 I 143/13);
16.Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (“Narodne novine” br. 98/12)
17.Statut Općine Cista Provo

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Provjeri znanja I sposobnosti – testiranju,  mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.
Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti provjeri znanja.
Za vrijeme provjere znanja I sposobnosti kandidatima nije dopušteno
- koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
-koristiti mobitele ili druga komunikacijska sredstva,
-napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
-razgovarati sa drugim kandidatima ili na bilo koji drugi način remetiti red I mir

Ukoliko se kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, bit će zamoljen da se udalji s testiranja, a njegov rezultat I rad Povjerenstvo za provedbu natječaja neće bodovati.
Povjerenstvo osim znanja I sposobnosti kanidata utvrđuje I njegove interese, profesionalne ciljeve I motivacju zarad.
Nakon provedenog postupka provjere znanja I sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema broju bodova ostvarenih prilikom provjere.
Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava koje će biti dostavljeno svim kandidatima.
Kandidati će putem web stranice Općine:www.opcina-cista-provo.hr I oglasne ploče, a ako to  bude moguće i elektronskim putem , biti obaviješteni o vremenu I mjestu održavanja provjere znanja I sposobnosti I to najmanje 5 dana prije održavanja istog.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

PRORAČUN

Prosinac 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. PRORAČUN Općine Cista Provo za 2017.g.

2. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA Općine Cista Provo za 2016.g.

 

ODLUKA O ODABIRU

Lipanj 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-01-16

 

Lipanj 2016. | Općina Cista Provo

 

 

Veljača 2016. | Općina Cista Provo

- REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE ZA 2015

- REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI VELIKE VRIJEDNOSTI

- POPIS OSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015

- POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA

 

Veljača 2016. | Općina Cista Provo

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

05. 01. 2016. | Općina Cista Provo

- PRORAČUN Općine Cista Provo za 2016. g.

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2015.

- ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.

 

2015. | Općina Cista Provo

- Plan nabave za 2015. godinu

2015. | Općina Cista Provo

- PRORAČUN Općine Cista Provo za 2015. g.

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE ZA 2014.

- ODLUKA O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2015

- ODLUKA O PLAĆI NAČELNIKA 2015

 

JAVNA NABAVA

07. KOLOVOZA 2014. | Općina Cista Provo

 

- PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA BAGATELNE JAVNE NABAVE - .pdf

 

PRORAČUN

06. VELJAČE 2014. | Općina Cista Provo

- PRORAČUN Općine Cista Provo za 2014. g.

 

PREUZIMANJE:

05. STUDENOG 2012. | Općina Cista Provo

 

- KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE 2011

- ODLUKA O DODJELI STUDENTSKIH POTPORA U 2011

- ODLUKA O DONOSENJU PRORACUNA OPCINE CISTA PROVO ZA 2012

- ODLUKA O FINANCIRANJU POLITICKIH STRANAKA

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORACUNA OPCINE CISTA PROVO ZA 2011

- ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAZIVU ULICE U DOBRANJAMA

- ODLUKA O IZVRSENJU PRORACUNA OPCINE CISTA PROVO ZA 2012

- ODLUKA O NAJVISEM BROJU ETAZA

- ODLUKA O ODREDIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZA CIVILNU ZASTITU

- ODLUKA O OSNIVANJU POSTROJBE OPCE NAMJENE

- ODLUKA O POVECANJU TEMELJNOG KAPITALA VODOVOD

- ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UCENIKA

- ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA NOVORODENU DJECU SA PODRUCJA OPCINE 2012

- ODLUKA O VRIJEDNOSTIMA JEDINICNIH IZNOSA ZA POLOZAJNE ZONE

 

 

POSLOVNIK O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE CISTA PROVO

17. LISTOPADA 2011. | Općina Cista Provo

Na osnovu članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05 i 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine Cista Provo» br2/09), Općinsko vijeće Općine Cista Provo na sjednici održanoj ... Opširnije »

 

PRORAČUN OPĆINE CISTA PROVO ZA 2011.G.

09. OŽUJKA 2011. | Općina Cista Provo

Temeljem odredbi stavka 3.članka 6. i članka 39.Zakona o proračunu (NN br.87/08), te članka 30.Statuta Općine Cista Provo («Službeni glasnik Općine Cista Provo . . .» br.02/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 16.prosinca 2010.g. , donijelo je PRORAČUN Općine Cista Provo za 2011.g. ... Opširnije »

 

STATUT OPĆINE CISTA PROVO

24. STUDENOG 2010. | Općina Cista Provo

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) Općinsko vijeće Općine Cista Provo  na   sjednici održanoj 17.kolovoza 2009. godine donosi ... Opširnije »

 

Izjava načelnika za javnu nabavu

24. STUDENOG 2010. | Općina Cista Provo

TEMELJEM ČLANKA 5C. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 110/07,125/08), OBAVJEŠTAVAMO DA NAČELNIK OPĆINE CISTA PROVO, BOŽO ĆUBIĆ, NE OBAVLJA UPRAVLJAČKU DJELATNOST NITI JE VLASNIK POSLOVNIH UDJELA, DIONICA ODNOSNO ... Opširnije »

 

PDF - Prostorni plana uređenja općine Cista Provo

24. STUDENOG 2010. | Općina Cista Provo

Temeljem članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Cista Provo i članka 8. Statuta općine Cista Provo (Sl. glasnik br. 1/02), suglasnosti ... Opširnije »

 

Linkovi

 

Općina Cista Provo

Općina Cista Provo
Trg dr. Ante Starčevića 1
21256 Cista Provo

Tel: +385 21 722 201
Fax: +385 21 670 218
E-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr

OIB: 19103241858
MB: 2800217

Vrijeme za primanje građana: 08:00h - 14:00h

Općinski načelnik: Božo Čubić
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Kurtović

Županija: Splitsko - Dalmatinska
Broj stanovnika (2001): 3674
Površina: 98 km2
Naselja u sastavu općine: Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib